Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 819/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Suwałkach z 2015-09-10

Sygn. akt I C 819/15 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca:

SSR Agnieszka Raczkowska

Protokolant:

sekr. sądowy Anna Kamińska

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r. w Suwałkach

sprawy z powództwa (...) Sp. z o .o. w S.

przeciwko K. A.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej K. A. na rzecz powoda (...) Sp. z o .o. w S. kwotę 648,20 zł (sześćset czterdzieści osiem złotych 20/100) z odsetkami umownymi w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 22 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanej K. A. na rzecz powoda (...) Sp. z o .o. w S. kwotę 192,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

IV.  wyrokowi w pkt I i III nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

SSR A. R.

Sygn. akt I C 819/15

UZASADNIENIE

Powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w pozwie wniesionym przeciwko K. A. domagała się zasądzenia od pozwanej kwoty 766,40 zł wraz z odsetkami umownymi z tytułu opóźnienia w zwrocie pożyczki w wysokości 4- krotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, tj. 16 % w stosunku rocznym liczonymi od dnia 22 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty.

Powódka uzasadniając swe żądanie wskazała, iż w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w dniu 22 grudnia 2014 r. została udzielona pozwanej pożyczka w wysokości 400,00 zł, której termin spłaty wyznaczono na dzień 21 stycznia 2015 r., ponadto pozwana zobowiązała się do zapłaty opłaty administracyjnej w sypkości 21,30 zł, ubezpieczenia za okres do dnia spłaty pożyczki i za okres opóźnienia w spłacie pożyczki i oprocentowania umownego w kwocie 5,26 zł. Z uwagi na fakt, że pozwana nie uregulowała ciążącego na niej zobowiązania, a zapoznała się z umową pożyczki oraz regulaminem jej udzielania- ciąży na niej zobowiązanie uiszczenia kwoty pozwem dochodzonej.

Pozwana nie zajęła merytorycznego stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 22 grudnia 2014 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. oraz K. A. zawarły umowę pożyczki na kwotę 400,00 zł z terminem zwrotu do dnia 21 stycznia 2015 roku. Umowa zawarta została za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (przez sieć internetową); po zalogowaniu się (dowód: logowanie k. 11- 11v) i po przelaniu na konto bankowe pozwanej kwoty 1,00 zł (dowód: potwierdzenie przelewu k. 12) – co powódka traktowała jako akceptacje warunków pożyczki i umowy pożyczki – na konto bankowe pozwanej przelano kwotę 400,00 złotych (dowód: potwierdzenie przelewu k. 16). Umowa pożyczki, formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz tabela opłat w formie pisemnej (dowód: umowa, formularz i tabela opłat k. 13-15) zostały przesłane K. A.. W umowie pożyczki określono, że kwota do zapłaty na dzień spłaty wynosi 530,00 złotych, zaś na koszt pożyczki składają się: odsetki równe 4- krotnej stopie kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, opłata administracyjna określona w tabeli opłat, koszt ubezpieczenia w wysokości określonej tabelą opłat (§ 3 umowy pożyczki – k. 13); W § 2 pkt 8 umowy pożyczki wskazano, iż umowa objęta jest ubezpieczeniem na wypadek zgonu pożyczkobiorcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy pożyczkodawcą a TU na (...) SA we W.; koszt składki tego ubezpieczenia ponosi pożyczkobiorca, zaś wysokość składki określa umowa pożyczki.

W treści formularza informacyjnego do umowy pożyczki wskazano, iż wysokość opłaty administracyjnej to kwota 21,30 złotych, koszt ubezpieczenia to kwota 103,44 złotych; formularz informacyjny zawiera też obowiązek zawarcia dodatkowej umowy - tj. umowy ubezpieczenia: cyt: „do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Panią /Pana umowy dodatkowej, w szczególności: umowy ubezpieczenia lub innej umowy”.

Powód przystąpił do grupowego ubezpieczenia z Towarzystwem (...) SA z tytułu ochrony ubezpieczeniowej pożyczkobiorców (...) na wypadek zgonu. Z tego tytułu opłacone zostały składki za grudzień 2014 r. w wysokości 811,36 zł i 1.000 zł (warunki ubezpieczenia k. 22-23, potwierdzenie przelewów k. 24-26).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 339 § 1 kpc jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawę, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa (art. 339 § 2 kpc).

W sprawie niniejszej pozwana nie zajęła merytorycznego stanowiska co do żądania pozwu. Zważywszy na treść przepisu wyżej przywołanego przyjąć zatem należało, że zachodzą podstawy do wydania wyroku zaocznego. Jednak, jako że okoliczności faktyczne przytoczone przez powoda w pozwie wzbudziły wątpliwości Sądu, żądanie powoda w kształcie przez niego zgłoszonym nie mogło zostać uwzględnione.

Podstawę faktyczną pozwu w sprawie niniejszej stanowiła umowa pożyczki zawarta przez powoda i pozwaną. Samo zawarcie umowy przez strony uznać należało za niewątpliwie. Potwierdza to bowiem umowa pożyczki załączona do pozwu. Wątpliwości Sądu nie wzbudziły także zapisy tejże umowy.

Podkreślić w tym miejscu należy uwagę, że pożyczka stanowi umowę stypizowaną w kodeksie cywilnym. Jej istotę stanowi przeniesienie przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, za jednoczesnym zobowiązaniem się pożyczkobiorcy do zwrotu pożyczkodawcy tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 § 1 kc).

W ocenie Sądu umowę pożyczki zawartą przez strony postępowania uznać należało za ważną w odniesieniu do kwoty pożyczonego kapitału, wraz z odsetkami umownymi z tytułu opóźnienia, których wysokość wynika jednoznacznie z § 2 pkt 7 a umowy załączonej do pozwu i których wysokość pozostaje jednocześnie w zgodzie z art. 359 § 2 kc.

Także za ważne Sąd uznał zapisy odnośnie opłaty administracyjnej, czyli opłaty za udzielenie pożyczki. Jej wysokość nie jest bowiem wygórowana.

Odnośnie dochodzonej kwoty składki z tytułu umowy ubezpieczenia wskazać należy, iż powód – obligowany treścią art. 6 kc, art. 6 § 2 kpc, 217 § 1 kpc nie wykazał wysokości dochodzonych roszczeń w tym zakresie- jeśli chodzi o składkę ubezpieczeniową dodatkową tzn. za opóźnienie w spłacie pożyczki. Należy zwrócić uwagę, iż w formularzu do umowy pożyczki zawarto postanowienie odnośnie wymogu zawarcia dodatkowej umowy tj. umowy ubezpieczenia. Powód dołączył do pozwu dodatkową umowę ubezpieczenia, jakiej zawarcia wymagał przy zawieraniu umowy pożyczki.

Jednakże powód nie wykazał, że odprowadził całą żądaną składkę na rzecz ubezpieczyciela.

Podkreślenia wymaga, że do pozwu załączono historię rachunku bankowego powoda odnośnie przekazywania składek na rachunek Towarzystwa (...) SA (vide wydruk z historii rachunku). Jednakże powód wykazał jedynie, że uiścił składki za swoich pożyczkobiorców za grudzień- co może świadczyć o tym, że odprowadził składkę podstawową- za okres od dnia otrzymania pożyczki do dnia spłaty. Tymczasem termin spłaty pożyczki upływał w dniu 21 stycznia 2015 r. i powód nie udowodnił, że uiścił żądaną kwotę stawki ubezpieczenia w przypadku braku spłacenia tej pożyczki w terminie- brak jest bowiem w aktach sprawy wydruków potwierdzających uiszczenie składki za styczeń, luty i marzec 2015 r.- czyli żądane 60 dni opóźnienia. Z tego względu Sąd od kwoty określonej w pozwie odjął sumę 118,20 zł, uznając, że powód nie udowodnił, że taką kwotę uiścił na rzecz towarzystwa ubezpieczeń.

Powyższe względy zadecydowały o oddaleniu powództwa w tej części (pkt II wyroku).

O kosztach procesu Sąd orzekł z mocy art. 100 kpc – stosownie do wyniku niniejszego postępowania. Powód wygrał niniejszy proces w 85 % i w takim zakresie należy mu się zwrot kosztów postępowania, na które złożyły się opłata od pozwu 30 zł, wynagrodzenie pełnomocnika 197,00 zł. Stąd też orzeczono jak w pkt III wyroku.

Rygor natychmiastowej wykonalności (pkt IV wyroku) nadano z mocy art. 333 § 1 pkt 3 kpc.

SSR A.KRaczkowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kołowszyc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Suwałkach
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Raczkowska
Data wytworzenia informacji: