Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 142/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Suwałkach z 2013-05-07

Sygn. akt: I. C. 142/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2013 r.

Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Kluczyńska

Protokolant:

Edyta Lipnicka

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2013 r. w Suwałkach

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. M. (1)

przeciwko (...) Sp. z o. o. SKA z siedzibą w P.

o ustalenie

1.  Ustala, iż powódka Z. M. (1) skutecznie odstąpiła od umowy zawartej w dniu 9 października 2012 roku z pozwanym (...) Sp. z o. o. S.K.A. w P..

2.  Zasądza od pozwanego (...) Sp. z o. o. S.K.A. w P. na rzecz powódki Z. M. (1) kwotę 70,00 złotych (siedemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

/-/ SSR Agnieszka Kluczyńska

Sygn. akt I C 142/13

UZASADNIENIE

Powódka Z. M. (1) w pozwie wniesionym przeciwko (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. domagała się ustalenia, iż skutecznie odstąpiła od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż w dniu 9 października 2012r. zawarła umowę w swoim lokalu mieszkalnym na zakup urządzenia masującego przedstawionego przez przedstawiciela firmy (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. w systemie ratalnym, w cenie 1390zł. Jednakże towar nie został wydany w chwili podpisywania umowy. Następnego dnia powódka poinformowała przedstawiciela, iż rezygnuje z zakupu w/w sprzętu. Przedstawiciel firmy (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. przyjął ustne oświadczenie oraz zapewnił, iż wszystkie formalności zostaną uregulowane poprzez biuro firmy. Po braku reakcji, powódka złożyła pisemne oświadczenie, oraz w dniu 25 października 2012 roku została poinformowana o bezskuteczności odstąpieniu od umowy. O powyższym Z. M. (1) poinformowała Miejskiego Rzecznika Konsumentów w S.. Następnie w dniu 5 listopada 2012 złożyła ponowne pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które zostało rozpatrzone jak poprzednio. Na koniec powódka, w grudniu znalazła w skrzynce pocztowej umowę kredytu konsumenckiego z (...) Bankiem S.A., w której podważyła swój podpis.

Powódka wniosła w pozwie o uznanie przez Sąd złożonego przez nią oświadczenia o odstąpieniu od umowy za skuteczne, tym samym nakazanie spłaty kredytu przez spółkę zaciągniętego przez (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P..

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. podniósł, iż według właściwości ogólnej Sądem właściwy powinien być Sąd miejsca siedziby pozwanego, a więc Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu. Ponadto powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ powódka nie wskazała jakie jest konkretne żądanie, dodatkowo pozwany zaznaczył, iż nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej dla jego zobowiązania do spełnienia na rzecz banku świadczenia w imieniu i na rzecz powódki. Powódka zawarła umowę sprzedaży urządzenia masującego oraz potwierdziła to własnoręcznym, czytelnym podpisem, natomiast w treści umowy znalazły się:

1.  Informacje finansowaniu umowy na podstawie umowy kredytu

2.  Informacje ilości wpłat i ich wartości

3.  Zobowiązanie pozwanej do dosłania urządzeń

4.  Dane przedstawiciela pozwanej

5.  Dane rejestrowe oraz kontakt pozwanej.

W związku z podpisem ww. dokumentu powódka mogła (nawet jeśli nie samodzielnie to z pomocą osób trzecich) wnikliwie zapoznać się z jasno określonymi warunkami umowy. Została ona również prawidłowo poinformowana o przysługującym jej uprawnieniu odstąpienia od umowy, co własnoręcznie potwierdziła podpisując czytelnym podpisem. Zgodnie z warunkami ogólnymi umowy ( par. 6 pkt. 5 postanowień końcowych) powódka otrzymała stosowne informację o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny oraz oświadczenie - druk odstąpienia od umowy. Powódka w ustawowym terminie 10 dni od zawarcia umowy nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny. Termin ten minął 19 października 2012 roku. Ponadto według twierdzeń przedstawiciela pozwanego, pana Ł. W. udzielił on powódce wszelkich informacji, wręczył dokumenty oraz wskazał uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia. Natomiast co do umowy kredytowej bank dysponuje umową należycie podpisaną przez powódkę. Również dokumentacja kredytowa doręczona powódce, na podstawie wniosku zawierała z pewnością pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Umowa zawarta przez powódkę według pozwanego jest ważna.

Powódka poprzez pismo procesowe datowane na dzień 13 marca 2013r. wskazała, iż miejscem wykonania świadczenia, jakim było zawarcie umowy na zakup urządzenia do masażu było mieszkanie powódki. Zatem na podstawie art. 34 KPC o właściwości przemiennej, która zezwala na wytoczenie powództwa z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przed Sąd miejsca jej wykonania wnosi do tut. Sądu.

Sąd ustalił, co następuje:

Z. M. (1), która jest osobą starszą w wieku 81 lat, posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności od 6 grudnia 2011r. (dowód: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności k. 53) niedowidząca, mająca zaćmę kolorowo-jądrową obu oczu (dowód: karta informacyjna k. 63). W dniu 9 października 2012r. w swoim lokalu mieszkalnym zawarła umowę na zakup sprzętu masującego z firmą (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. reprezentowaną przez przedstawiciela pana Ł. W.. Z treści umowy wynika, iż towar nie został wydany w dniu podpisania umowy oraz, że będzie on spłacany na raty w banku (...) SA. (dowód: umowa sprzedaży k. 7, Faktura k. 20).

Następnego dnia po podpisaniu umowy u pani Z. M. (1) znowu zjawił się przedstawiciel firmy (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P., przynosząc zamówiony produkt. Wówczas Z. M. (1) oświadczyła ustnie, iż rozwiązuje umowę i nie przyjmuje w/w produktu. Pan Ł. W. oświadczył, iż umowa zostanie rozwiązana w biurze oraz, że pani odstępująca od umowy zostanie o tym zawiadomiona. Następnego dnia Z. M. (2) została telefonicznie poinformowana, iż umowa została rozwiązana i zostanie ona dostarczona w dniu 19 października o godzinie 18.00. ( dowód ; wyjaśnienia powódki nie kwestionowane przez pozwanego).

Po upływie terminu i braku informacji Z. M. (1) w dniu 22 października 2013r. po konsultacji z synem złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy z (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. (dowód: pismo k.11). Spółka w odpowiedzi na pismo zaznaczyła, iż nie został dochowany ustawowy 10 dniowy termin i uznaje powyższe za bezskuteczne (dowód: pismo k 12).

Następnie Z. M. (1) po dowiedzeniu się z (...) Banku S.A., iż (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. w jej imieniu uruchomiła kredyt konsumencki postanowiła ponownie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dowód: pismo k. 9) oraz złożyła oświadczenie o unieważnień umowy kredytu konsumenckiego (...) Bankowi S.A. ( (dowód: pismo k.10)). (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. podtrzymała poprzednie stanowisko podnosząc, iż minął ustawowy termin 10 dni (dowód: pismo k.13) oraz powiadomiła o niezwłocznym odbiorze towaru pod rygorem naliczenia kosztów magazynowania (dowód: pismo k.14).

Z. M. (1) w dniu 14.11.2012r. zwróciła się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w S. o interwencję w sprawie dotyczącej zakupu sprzętu masującego w lokalu mieszkalnym. Miejski Rzecznik Konsumentów wskazał na nieprawidłowe i nierzetelne działanie sprzedawcy oraz na fakt, że sprzedający ma obowiązek poinformować kupującego o prawie odstąpienia od umowy i wręczyć mu wzór odstąpienia od umowy. Według Miejskiego Rzecznika Konsumentów wzór, który widnieje na końcu umowy jest nieodpowiedni, ponieważ jest napisany drobnym drukiem, którego osoba starsza nie jest w stanie zauważyć. Ponadto numer telefonu kontaktowego na umowie został napisany ręcznie, co również podważył Rzecznik, iż nie jest on integralną częścią umowy. (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. nie zgodził się z opinią rzecznika podnosząc iż, formularz odstąpienia od umowy jest wyodrębniony w dokumencie umowy, w widoczny sposób, z możliwością jego odcięcia i wykorzystania. Spółka podniosła również, iż jest on zgodny z Decyzją Prezesa UOKiK (dowód: pisma k. 15-18, 22-27)

Pod koniec miesiąca grudzień Z. M. (1) dostała kopię wniosku o udzielenie kredytu na zakup towaru. Jednak dane we wniosku należą do innej osoby, niezamieszkałej w S. (dowód: wniosek o udzielenie kredytu k. 19). W tej sprawie (...) Sp. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w P. podniosło, iż widnieje na tym wniosku kredytowym własnoręczny podpis pani Z. M. (1), która składając podpis poświadczyła dane umieszczone na w/w wniosku.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Według art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysyłanie oświadczenia przed jego upływem. Należy wskazać, iż powyższy termin nie rozpocznie swojego biegu w sytuacji, gdy przed zawarciem umowy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta na piśmie o terminie przewidzianym na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 3 ust 1 w/w ustawy). Natomiast, gdyby informacja taka trafiła do konsumenta później, wtedy konsument ma 10 dni od chwili dowiedzenia się o uprawnieniu do odstąpienia od umowy na jego wykonanie. Nie można jednak uprawnienia wykonać później niż przed upływem trzech miesięcy od dnia wykonania umowy. Po upływie tego terminu uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa, choćby konsument dowiedział się dopiero wtedy o jego treści. ( M. Olczyk, Komentarz do zmiany art. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzonej przez Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1837, LEX).

Ponadto według art. 3 ust. 1 w/w ustawy przedsiębiorca – jeszcze przed zawarciem umowy „właściwej” - ma obowiązek wręczenia konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu, zawierającego wskazane przez ustawę dane (wraz z informacją o przysługującym mu uprawnieniu do odstąpienia od umowy i potwierdzeniem zawarcia umowy). Ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę zwiększony obowiązek informacyjny, który ma wyrównać zakres informacji, jakimi dysponuje profesjonalista i konsument, który powinien wiedzieć o uprawnieniu do odstąpienia od umowy i nie mieć problemów z jasnym formułowaniem swojej decyzji. Oznacza to, że taki formularz, który zostaje konsumentowi wręczony, nie jest jedynym sposobem przekazania przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale ma jedynie pomóc konsumentowi w realizacji jego uprawnienia. ( M. Olczyk, Komentarz do zmiany art. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzonej przez Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1837, LEX).

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, według art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sąd orzekł jak w punkcie 1 wyroku. Powódka bowiem nie została należycie, przed zawarciem umowy, zgodnie z wymogami ustawowymi ( art. 3 ust 1 ) poinformowana przez pozwanego o prawie do odstąpienia od umowy. W niniejszej sprawie pierwsze oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożyła w dniu 22 października 2012 roku. Skoro towar w postaci urządzenia masującego nie został powódce wydany, to uznać należy, iż zachowała ona przy tym termin 3 miesięczny przewidziany w art. 4 wyzej cyt Ustawy. Warto podkreślić, iż ustawa przewiduje złożenia oświadczenia w dowolnej formie pisemnej, aby była ona zrozumiała dla przedsiębiorcy. W chwili zawarcia umowy w ocenie Sądu powódka nie została poinformowana na piśmie o przysługującym jej prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, oraz dostarczeniu oświadczenia dla drugiej strony umowy. Zatem termin 10 dniowy nie biegł od chwili zawarcia umowy. Natomiast argumentacja pozwanego co do formularza znajdującego się na końcu umowy w ocenie Sądu (również w ocenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów) nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na to, iż formularz odstąpienia od umowy jest sporządzony mniejszą czcionką niż reszta umowy i jest praktycznie nieczytelny, tym bardziej jak chodzi o powódkę cierpiącą na chorobę oczu; Ponadto powódka jest osobą starszą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, oraz jest osobą niedowidzącą.

Ponadto w ocenie Sądu umowa sprzedaży została nieprecyzyjnie sformułowana. Powódka jest emerytką, natomiast w umowie jest wzmianka, iż prowadzi ona działalność gospodarczą. W drugiej kolejności zauważyć należy, iż umowa o kredyt konsumencki z (...) Bankiem S.A. została również zawarta poza siedzibą przedsiębiorstwa oraz jest umową, która służy do sfinansowania umowy sprzedaży, zatem jest to tak zwana umowa powiązana. Według Sądu obie umowy tworzą jedną całość, co w przypadku odstąpienia od jednej umowy rodzi zniweczenie drugiej. Ponadto umowa kredytu konsumenckiego zawiera wprawdzie dane powódki ( imię i nazwisko) jednakże pozostałe dane – numer pesel, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego nie są danymi powódki. Zgodnie zaś z wyjaśnieniami powódki , również podpis pod treścią umowy nie został przez nią nakreślony, o czym zawiadomiła organy ścigania.

Powyższe argumenty prowadzą do wniosku iż powódka skutecznie odstąpiła od umowy zawartej z pozwanym.

W punkcie 2 wyroku , o kosztach postępowania, Sąd orzekł na podstawie art. 98 ust. 1 KPC, iż stroną przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

/-/ SSR Agnieszka Kluczyńska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kołowszyc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Suwałkach
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Kluczyńska
Data wytworzenia informacji: