Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 1/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Suwałkach z 2015-05-28

Sygn. akt IV P 1/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Suwałkach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Alicja Wiśniewska

Ławnicy:

Czesława Górska, Andrzej Sowul

Protokolant:

sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2015 r. w Suwałkach na rozprawie

sprawy z powództwa B. C. (1)

przeciwko P. S. w S.

o przywrócenie do pracy

I.  Powództwo oddala.

II.  Zasądza od powódki B. C. (1) na rzecz pozwanej P. S.. (...) w S. kwotę 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV. P. 1/15

UZASADNIENIE

B. C. (1) w pozwie wniesionym przeciwko P. S. w S. domagała się uznania za bezskuteczne wypowiedzenia jej umowy o pracę dokonanego w dniu 29 grudnia 2014r., zapłaty odszkodowania w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę oraz zasądzenia od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Argumentowała, że wypowiedzenie z dnia 29 grudnia 2014r. jest nieuzasadnione albowiem przez cały okres jej zatrudnienia nie było zastrzeżeń do jej pracy, była cenionym i nagradzanym pracownikiem. Nigdy nie otrzymała kar porządkowych. Zdaniem powódki przyczyny wypowiedzenia wskazane przez pozwanego są nieprawdziwe i niezrozumiałe.

Pozwana P. S. w S. w odpowiedzi na pozew wniosła o jego oddalenie i zasądzenie od powódki zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwana wskazała, iż przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę powódki zostały sformułowane w sposób jasny dla powódki i uzasadniały decyzję pracodawcy. Powódka bowiem swoim zachowaniem dopuściła się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych oraz ustawy prawo zamówień publicznych, którą miała obowiązek stosować wykonując swoje obowiązki pracownicze.

W toku procesu powódka zmodyfikowała powództwo w ten sposób, iż wniosła o przywrócenie jej do pracy u pozwanego na dotychczasowym stanowisku (k.575-576).

Sąd Pracy ustalił, co następuje:

B. C. (1) pozostawała zatrudniona w P. S. w S. od dnia 25 czerwca 2007r. na stanowisku specjalisty administracyjnego, a od dnia 1 września 2008r. na stanowisku starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Do jej podstawowych obowiązków pracowniczych na stanowisku starszego specjalisty ds. zamówień publicznych należało m.in.: przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych na podstawie informacji przekazanych przez jednostki i komórki organizacyjne administracji Uczelni, aktualizacja planu w oparciu o zatwierdzone korekty; przygotowywanie i dokonywanie odpowiednich ogłoszeń wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych na podmiotowej stronie (...) Uczelni; przygotowywanie projektów umów na realizację zamówień i przedkładanie ich rektorowi do podpisania (dowód: umowa o pracę k. 2, 15, 32,50, zakres czynności k.58 części B akt osobowych powódki).

B. C. (1) opracowała roczny plan zamówień publicznych na 2014r., który został zatwierdzony przez pracodawcę w połowie 2014r. Do planu tego zatwierdzono osiem korekt na kwotę 245.000,00 zł. B. C. (1) pomimo obowiązku wynikającego z zakresu czynności pracownika oraz ustnych poleceń kwestora Uczelni D. O. nie dokonała aktualizacji planu zamówień publicznych przy uwzględnieniu zatwierdzonych korekt (dowód: korekty k.444-453, zeznania świadków: D. O. k.351v-354v, M. C. k.579v-580).

Wnioski o uruchomienie zamówień publicznych wpływały do B. C. (1) od kierowników komórek organizacyjnych bądź uprawnionych pracowników z opisem zamówienia oraz wartością szacunkową zamówienia. To ona przygotowywała dokumenty do ogłoszenia o wszczęciu postępowania w przedmiocie zamówień publicznych, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia, formularze ofertowe, umowy i następnie przesyłała je informatykom celem umieszczenia na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (dowód: zeznania świadka K. D. k.430-430v, zeznania powódki k.585v-587). Dokonując ogłoszenia o zamówieniu przedmiotem, którego było wykonanie dokumentacji „Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu przy ul. (...) w S. ..” B. C. (1) posłużyła się dokumentami, których nie była autorem i nie miała zgody na ich rozpowszechnianie. Autorem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowego, umowy oraz dokumentacji technicznej była R. K. prowadząca Biuro (...) w S., która przekazała te dokumenty Uczelni, na etapie prowadzenia rozmów na zamówienie realizowane z wolnej ręki (dowód: zeznania świadków: R. K. k.429-429v, D. O. k.351v-354v, K. D. k.430-430v, A. B. k.431-431v, umowa k.154). B. C. (1) opublikowała na stronie internetowej (...) P. S. w S. dokumenty związane z postępowaniami przetargowymi, których autorami były również inne osoby trzecie. Dotyczyło to następujących postępowań: organizacji wycieczki na C. i do B., budowy i wyposażenia Centrum (...) przy (...) w S., dostawy mebli biurowych i szkolnych, zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, wykonania ogrodzenia przy (...) Studenta. Autorem dokumentacji przetargowej na organizację wycieczki na C. i do B. była J. S., która wygrała, ogłoszony w tym przedmiocie przetarg nieograniczony (dowód: dokumenty k.156-173, zeznania świadków: D. O. k.351v-354v, K. D. k.430-430v, A. B. k.431-431v, umowa k.154).

W dniu 19 listopada 2014r. B. C. (2) zaakceptowała pozytywnie wniosek dyrektora B. Szkolnej w S. o dyspozycję środkami finansowymi na zakup krzeseł i półek do pokoi wychowanków na kwotę 10.000 zł, wskazując iż do zamówienia nie przekraczającego 30.000 euro nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych. Pismem z dnia 21 listopada 2014r. kanclerz Uczelni A. P. zwróciła się do B. C. (1) o wskazanie przyczyn dokonania dyspozycji na zakup mebli do B. Szkolnej bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych, przy jednoczesnym posiadaniu wiedzy, że w tym samym półroczu realizowano na uczelni zakupy mebli na kwotę powyżej 160.000 zł. W odpowiedzi B. C. (1) wskazała, iż jej decyzja była słuszna albowiem w stosunku do zamówień nie przekraczających 30.000 euro nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapotrzebowanie B. Szkolnej z miesiąca listopada było potrzebą dodatkową, nie możliwą do zaplanowania i zostało zakwalifikowane jako odrębne zamówienie. Ostatecznie zakup mebli dla B. Szkolnej, na polecenie kanclerza Uczelni został zrealizowany w drodze przetargu nieograniczonego (dowód: dyspozycja k.175, pismo z dnia 21.11.2014r. k.178, pismo z dnia 21.11.2014r. k.179, informacja k.180, pismo z dnia 24.11.2014r. k.63 akt osobowych powódki).

W dniu 21 listopada 2014r. B. C. (1) umieściła ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla (...) w S., jako kryterium oceny ofert przyjmując wyłącznie cenę, pomimo iż prawnik Uczelni, opiniując dokumenty do ogłoszenia przetargu, dwukrotnie – w dniu 15 listopada 2014r. oraz w dniu 18 listopada 2014r. zwracał uwagę, iż zastosowanie ceny jako jedynego kryterium jest niezgodne z art.91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Na skutek interwencji kanclerza Uczelni dokonano zmiany w ogłoszeniu o przetargu, wskazując iż kryterium oceny oferty stanowi cena w 95% oraz okres gwarancji w 5% (ogłoszenie k.182-187, wiadomości email k.206, 220, pismo z dnia 21.11.2104r. k.235, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia k.238-239).

Pismem z dnia 20 listopada 2014r. Urząd Marszałkowski Województwa (...) w B. poinformował (...) w S., iż w wyniku weryfikacji prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Wyposażenie obiektów P. S. w S. w systemy kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody” stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Urząd Marszałkowski stwierdził naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: niespójności istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu; opisaniu przedmiotu zamówienia z użyciem nazw własnych; wymogu wykazaniem się przez oferentów doświadczeniem w ciągu jednego roku, co może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; nie odrzucenie oferty, która nie odpowiadała wymaganiom; braku złożenia obligatoryjnego oświadczenia zamawiającego o dopuszczeniu złożenia dokumentów równoważnych przy wymogu przedłożenia przez wykonawców certyfikatu S. K., w celu potwierdzenia, że oferowane kolektory słoneczne odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ. Pismem z dnia 8 kwietnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa (...) w B. potwierdził, iż w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Wyposażenie obiektów P. S. w S. w systemy kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody” nałożono korektę finansową w wysokości 5% (dowód: pismo k.145-150).

Oświadczeniem woli z dnia 09 grudnia 2014r. P. S. w S. wypowiedziała umowę o pracę B. C. (1) z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę wypowiedzenia pracodawca wskazał: nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków pracownika, w szczególności nie stosowanie się do poleceń przełożonych i nie przestrzeganie zasad współżycia społecznego przez niewłaściwe zachowanie w stosunku do osób „funkcyjnych” pracujących na Uczelni; opublikowanie na stronie internetowej Uczelni dokumentów dotyczących procedur przetargowych nieswego autorstwa, co jest niezgodne z zakresem obowiązków; nieprawidłowe zaszeregowanie i określenie trybu udzielenia zamówienia publicznego mogących narazić pracodawcę na odpowiedzialność; nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.91 ust.2a) poprzez nieprawidłowe stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, w sytuacji, gdy nie wystąpiły przesłanki opisane w art.91 ust. 2a ustawy; narażenie pracodawcy na szkodę polegająca na nałożeniu przez Instytucję Zarządzającą (...) w B. korekty finansowej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości – naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych w trackie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa i montaż kolektorów słonecznych; nie informowanie wszystkich jednostek działających w strukturach uczelni oraz jednostek, dla których (...) w S. jest organem prowadzącym o rozpoczynanych i planowanych procedurach zamówień publicznych, w celu zbierania danych i potrzeb od wszystkich do wspólnego zamówienia w ramach jednej procedury przetargowej (dowód: oświadczenie k.64 części B akt osobowych powódki).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 45 § 1 k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Uprawnienie wynikające z w/w przepisu kodeksu pracy przysługuje pracownikowi zarówno wtedy, gdy wskazana w wypowiedzeniu przyczyna jest niejasna, niedostatecznie konkretna i niezrozumiała dla pracownika, jak i wówczas gdy przyczyna ta jest nieuzasadniona.

Powódka roszczenie swoje opierała na twierdzeniu, iż wypowiedzenie umowy o pracę naruszało przepisy o wypowiedzeniu albowiem wskazane przez pozwanego pracodawcę przyczyny wypowiedzenia były niekonkretne jak również nieuzasadnione.

W judykaturze został wypracowany pogląd, że sprostanie przez pracodawcę wymaganiom określonym w art. 30 § 4 k.p. polega na wskazaniu przyczyny wypowiedzenia w sposób jasny, zrozumiały i dostatecznie konkretny. Powołany przepis dopuszcza różne sposoby określenia tej przyczyny, jednakże z oświadczenia pracodawcy powinno wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi, gdyż to on ma wiedzieć i rozumieć, z jakiego powodu pracodawca dokonuje wypowiedzenia. Naruszenie art. 30 § 4 k.p. zachodzi zatem wówczas, gdy pracodawca w ogóle nie wskazuje przyczyny wypowiedzenia lub gdy jest ona niedostatecznie konkretna, a przez to niezrozumiała dla pracownika i nieweryfikowalna.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, iż nieprecyzyjne wskazanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia nie narusza art. 30 § 4 k.p., jeżeli w okolicznościach danej sprawy, z uwzględnieniem informacji podanych pracownikowi przez pracodawcę w inny sposób, stanowi to dostateczne sprecyzowanie tej przyczyny. Wymaganie wskazania przez pracodawcę konkretnej przyczyny wypowiedzenia nie jest równoznaczne z koniecznością sformułowania jej w sposób szczegółowy, drobiazgowy, z podaniem opisów wszystkich faktów i zdarzeń oraz wskazaniem poszczególnych działań czy zaniechań, składających się w ocenie pracodawcy na przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawie uznać należy, iż na sześć przyczyn wskazanych przez pozwanego w oświadczeniu woli z dnia 09 grudnia 2014r. jedynie jedną z nich – nie przestrzeganie przez powódkę zasad współżycia społecznego przez niewłaściwe zachowanie w stosunku do osób „funkcyjnych” pracujących w Uczelni – Sąd uznał za niedostatecznie konkretną. Pracodawca nie wskazał bowiem o jakie zachowania powódki chodzi, jak również nie udowodnił, iż przed wręczeniem powódce wypowiedzenia sygnalizował jej niewłaściwe zachowanie wobec osób funkcyjnych Uczelni. Dopiero w toku procesu skonkretyzował zarzuty w tym zakresie wskazując, iż zachowanie powódki miało polegać na niegrzecznym zachowaniu wobec kwestor i kanclerz Uczelni oraz kwestionowaniu kompetencji kwestor Uczelni. Niezależnie od powyższego pozostałe przyczyny zostały sformułowane w sposób jasny i wyraźny, a ponadto z pism kierowanych do powódki przed wypowiedzeniem jej umowy o pracę oraz z treści udzielanych odpowiedzi wynika, iż powódka miała wiedzę jakie zastrzeżenia zgłasza pracodawca do jej pracy. Okoliczność tę potwierdzają również zeznania powódki, która stwierdziła, iż zaczęła nagrywać rozmowy ze swoimi współpracownikami i przełożonymi bo była na nią „nagonka”.

Przechodząc do oceny przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę Sąd uznał je za uzasadnione i wystarczające do podjęcia przez pracodawcę decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę. Podkreślić bowiem należy, iż rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem nie wymaga zaistnienia szczególnych okoliczności i naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków w stopniu ciężkim, co jest warunkiem koniecznym do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca ma prawo wyboru kadry pracowniczej, dokonywania oceny jej pracy i w przypadku oceny negatywnej, do podjęcia kroków zmierzający do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Przedstawione przez pozwanego zarzuty co do pracy powódki znalazły potwierdzenie w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie, tak dokumentach przestawionych przez pozwanego jak i w zeznaniach przesłuchanych w sprawie świadków.

Zgodnie z zakresem obowiązków powódki była ona zobowiązana do opracowywania rocznego planu zamówień publicznych na podstawie informacji przekazanych przez jednostki i komórki organizacyjne administracji Uczelni, jak również do aktualizacji planu w oparciu o zatwierdzone korekty. Do planu zamówień publicznych za 2014r. zatwierdzono dziewięć korekt na łączną kwotę 245.000,00 zł, które to korekty nie zostały uwzględnione przez powódkę w planie zamówień publicznych i nie sporządziła ona aktualizacji planu. Argumentacja powódki, iż aktualizację sporządziła a jedynie przełożeni nie zaakceptowali go, jest gołosłowna i nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.

Stosownie do treści załącznika do zarządzenia nr 6 Rektora (...) w S. z dnia 24 stycznia 2012r. „Zasady postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych” (k.103) ustalono terminy do składania zamówień o zakupy finansowane ze środków Uczelni oraz środków pochodzących z UE: do dnia 20 lutego; do dnia 30 czerwca ; do dnia 10 października. Wnioski złożone po terminie winny być opisane i skierowane do realizacji dopiero po upływie następnego z ustalonych w Uczelni terminów; wnioski wymagające pilnej realizacji złożone po terminie, aby mogły być realizowane muszą zawierać merytoryczne uzasadnienie zaopiniowane przez kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej składającej wniosek. W dniu 19 listopada 2014r. wpłyną do Działu Zamówień Publicznych i Inwestycji wniosek dyrektora B. Szkolnej w S. o dyspozycję środkami finansowymi na zakup krzeseł i półek do pokoi wychowanków na kwotę 10.000,00 zł. Pomimo, iż wniosek wpłynął po terminie określonym w załączniku do zarządzenia nr 6 Rektora (...) w S. z dnia 24 stycznia 2012r. „Zasady postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych” i nie zawierał żadnego uzasadnienia, iż jest to wniosek wymagający realizacji w trybie pilnym, powódka nie skierowała go do realizacji po upływie następnego z ustalonych terminów tj. po 20 lutym 2015r., zaakceptowała go pozytywnie wskazując iż do zamówienia nie przekraczającego 30.000 euro nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Takie zachowanie powódki jest sprzeczne z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi postępowania przy wydatkowaniu środków finansowych Uczelni, do przestrzegania których powódka była zobowiązana swoim zakresem obowiązków. W tym miejscu wskazać należy, iż z treści Zarządzenia nr 7 Rektora P. S. w S. z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wynika iż z wnioskami o realizację zamówienia publicznego, zgodnie z planem rzeczowo – finansowym Uczelni, występować mogą kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych oraz inni upoważnieni pracownicy (...) w S. (k.100-102). Stąd też zrzut pozwanego postawiony powódce w punkcie 6. wypowiedzenia polegający na nie informowaniu wszystkich jednostek działających w strukturach uczelni oraz jednostek, dla których (...) w S. jest organem prowadzącym o rozpoczynanych i planowanych procedurach zamówień publicznych, w celu zbierania danych i potrzeb od wszystkich do wspólnego zamówienia w ramach jednej procedury przetargowej, należało uznać za niezasadny. Do obowiązków pracowniczych powódki, zgodnie z jej zakresem obowiązków oraz przepisami powołanego zarządzenia nie należało informowanie o rozpoczynanych lub planowanych procedurach zamówień publicznych.

Rację ma pozwany wskazując, iż powódka przygotowując zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla (...) w S. świadomie dopuściła się naruszenia art.91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Pomimo dwukrotnego zwrócenia uwagi przez prawnika Uczelni, iż jedynym kryterium oceny nie powinna być cena, umieściła ona na stronie internetowej Uczelni ogłoszenie o przetargu, w którym zastosowano cenę jako jedyne kryterium. Dopiero na skutek interwencji przełożonych i wyraźnego polecenia dokonała zmiany w ogłoszeniu o przetargu, wskazując iż kryterium oceny oferty stanowi cena w 95% oraz okres gwarancji w 5%.

Jak wynika z zakresu obowiązków powódki oraz regulaminu organizacyjnego (...) w S. z dnia 24 czerwca 2014r. (k.43 – 86) stanowisko zajmowane przez powódkę – starszego specjalisty ds. zamówień publicznych było stanowiskiem samodzielnym w ramach, którego powódka była zobowiązana do przygotowywania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych jak również przygotowywania i dokonywania ogłoszeń wymaganych ustawą prawo zamówień publicznych na stronie (...) Uczelni. Z zeznań samej powódki wynika, iż wnioskodawca przedstawiał jej opis zamówienia oraz szacunkową wartość zamówienia, natomiast ona przygotowywała dalsze dokumenty niezbędne do ogłoszenia, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia. Z dokumentów przedstawionych przez pozwanego wynika, iż powódka publikowała na stronie internetowej Uczelni dokumenty dotyczące procedur przetargowych, których nie była autorem. Były to zarówno formularze, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, umowy, jak również dokumentacja techniczna. Jak chodzi o zamówienie na wykonanie dokumentacji „Koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu przy ul. (...) w S. ..”, to powódka opublikowała dokumentację, której autorem w całości była R. K. prowadząca Biuro (...) w S.. W swoich zeznaniach stwierdziła ona, iż nigdy nie wyrażała zgody na posługiwanie się i publikację dokumentacji pochodzącej z jej biura. Publikując ogłoszenie o zamówieniu na organizację wycieczki na C. i do B. powódka posłużyła się dokumentacją autorstwa J. S., która ostatecznie wygrała ogłoszony w tym przedmiocie przetarg nieograniczony. Takie działania powódki stanowi również naruszenie ustawy prawo zamówień publicznych albowiem podmiot, który przygotował dokumentację wykorzystywaną w przetargu winien być w trybie art.24 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy wykluczony z postępowania przetargowego. Tymczasem J. S. przygotowała dokumentację wykorzystaną w postępowaniu przetargowym i przetarg wygrała.

Udokumentowane przez pozwanego przypadki publikowania przez powódkę dokumentacji nie swego autorstwa mogą obciążać wyłącznie ją albowiem tylko powódka była odpowiedzialna za realizację tych zadań i przygotowywała całość dokumentacji do opublikowania, do czego wykorzystywała również opis zamówienia przedstawiany przez wnioskodawcę.

Zdaniem Sądu, nie budzi wątpliwości fakt, iż Urząd Marszałkowski Województwa (...) w B. w wyniku weryfikacji prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Wyposażenie obiektów P. S. w S. w systemy kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody” stwierdził naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nałożył korektę finansową w wysokości 5%. Okoliczność ta wynika z pism Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. z dnia 15 października 2014r., 20 listopada 2014r. oraz z dnia 8 kwietnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa (...) w B. jako instytucja zarządzająca stwierdził, iż przy realizacji w/w postępowania przetargowego naruszono przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: niespójności istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu (naruszenie art.7 ust. 1 w zw. z art.41 pkt 7 i art.36 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych); opisaniu przedmiotu zamówienia z użyciem nazw własnych (naruszenie art.7 ust. 1 w zw. z art.29 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych); wymogu wykazania się przez oferentów doświadczeniem w ciągu jednego roku, co może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (naruszenie art.7 ust. 1 w zw. z art.22 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych); nie odrzucenie oferty, która nie spełniała wymagań określonych w SIWZ (naruszenie art.7 ust. 1 i 3 w zw. z art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych); braku złożenia obligatoryjnego oświadczenia zamawiającego o dopuszczeniu złożenia dokumentów równoważnych przy wymogu przedłożenia przez wykonawców certyfikatu S. K., w celu potwierdzenia, że oferowane kolektory słoneczne odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ (naruszenie art.7 ust. 1 zw. z art.30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Mając na uwadze naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa (...) w B. oraz fakt, iż powódka w ramach samodzielnego stanowiska pracowniczego miała za zadanie przygotowywać oraz prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawo zamówień publicznych, uznać należy, że ponosi ona odpowiedzialność za stwierdzone błędy, za wyjątkiem naruszenia art.7 ust. 1 zw. z art.30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co zdaniem Sądu, z uwagi na charakter błędu, obciąża również autora opisu przedmiotu zamówienia.

Wszystko powyższe wskazuje, iż rozwiązanie umowy o pracę powódki za wypowiedzeniem miało uzasadnione podstawy. Pracodawca bowiem aby ustrzec się kolejnych błędów i nieprawidłowości w realizacji zamówień publicznych podjął decyzję o dokonaniu zmiany na stanowisku starszego specjalisty ds. zamówień publicznych.

W tym stanie rzeczy nie znajdując podstaw do uwzględnienia powództwa Sąd orzekł o jego oddaleniu.

W przedmiocie kosztów procesu orzeczono na zasadzie art.98§1 k.p.c. w zw. z art.99 k.p.c. Ponieważ powódka przegrała proces jest zobowiązana zwrócić pozwanej koszty zastępstwa prawnego, wysokość których ustalono na podstawie §11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.02.163.1349).

SSR Alicja Wiśniewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krysiuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Suwałkach
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Wiśniewska,  Czesława Górska, Andrzej Sowul
Data wytworzenia informacji: